Hållbarhetsredovisning

Det finns flera anledningar att göra en hållbarhetsredovisning - och flera sätt att göra det på!

I slutet av 2016 kom en ändring i årsredovisningslagen som innebär att verksamheter som uppfyller vissa kriterier ska redovisa hållbarhetsupplysningar.
Minst två av följande kriterier ska uppfyllas under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren för att kravet ska gälla:

  • Medeltal anställda uppgår till mer än 250 st
  • Redovisad balansomslutning uppgår till mer än 175 Mkr.
  • Redovisad nettoomsättning uppgår till mer än 350 Mkr
En hållbarhetsredovisning ger er värdefull kunskap om verksamheten och möjliggör tydlig kommunikation till kunder och andra intressenter.
Hos SEE U finns kunskap om GRI Standards och vi vägleder er genom processen.

Kontakta oss gärna för diskussion om er hållbarhetsredovisning!